Bu sitelere sakin ola girmeyin

Bu sitelere sakin ola girmeyin

GirmeyinVatanda?lar?n hesaplar?n? bo?altan sanal ?ebeke, Bili?im Polisi taraf?ndan tesbit edildi. ?çlerinde emekli bir polisinde yer ald??? ?ebekenin kurdu?u tuzak siteler...

Kurduklar? "www.kredikartiborcuode.com" adl? internet sitesi üzerinden ve virüslü maillerle vatanda?lar?n hesaplar?n? bo?altt??? iddia edilen 13 ki?i gözalt?na al?nd?.

Bir emekli ba?komiser ile 58 ya??ndaki bir kad?n?n da gözalt?na al?nd??? operasyonda ?ebeke liderinin ba?ka bir suçtan tutukland??? ö?renildi ?üphelilerin evlerinde yap?lan aramada vatanda?lar?n hesap bilgilerini içeren 20 sayfal?k liste ele geçirildi

?stanbul Emniyet Müdürlü?ü Bili?im Suçlar? ve Sistemleri ?ube Müdürlü?ü'nün düzenledi?i operasyonda kurulan internet siteleri vas?tas?yla vatanda?lar?n kimlik bilgilerini elde ederek kredi kartlar?ndan para çekti?i iddia edilen 13 ki?i gözalt?na al?nd?.

?ebekenin lideri oldu?u iddia edilen ?üphelinin ba?ka bir suçtan dolay? geçen hafta gözalt?na al?nd??? ve tutukland??? ifade edildi. ?üphelilerin ayr?ca paralar? 58 ya??ndaki bir kad?na komisyon kar??l???nda bankamatiklerden çektirdi?i belirtildi.

Edinilen bilgiye göre baz? vatanda?lar?n kredi kartlar?n?n bo?alt?ld??? ihbar? üzerine harekete geçen bili?im polisi bir ?ebekenin internet sitesi kurdu?unu belirledi.

?K? YÖNTEM

'www.kredikartiborcuode.com ' internet sitesini kuran ?ebeke üyeleri borcunu ödemek isteyen vatanda?lardan hesap ve kimlik bilgilerini al?yordu. Al?nan bilgilerle sahte kredi kartlar? olu?turularak hesaplar bo?alt?l?yordu. ?üpheliler ayr?ca haz?rlad?klar? virüsleri vatanda?lar?n mail adreslerine gönderdikleri tespit edildi.

V?RÜSLÜ MA?LLER

Virüslü mailleri açan vatanda?lar?n bilgisayarlar?nda bulunan hesap ve kimlik bilgileri ele geçiriliyordu. Daha sonra bu kimlik bilgileriyle yine sahte kredi kartlar? olu?turuluyordu.

?üphelilerin bu yolla binlerce ki?inin hesap numaras?n?, ki?isel bilgilerini, telefonlar?n? ve hesaplar?nda ne kadar para bulundu?unu ö?reniyordu. ?üphelilerden bu yolla haz?rlanm?? yakla??k 20 sayfal?k bir liste de ayr?ca ele geçirildi. Hesap bilgilerini ele geçiren ?üpheliler, vatanda?lar?n S?M kartlar?n? iptal ederek yeni S?M kartlar?n? ç?kar?yorlard?.

?nternet hesab?na giren ?üpheliler, giri? ?ifrelerini bu S?M karta gelen mesajla elde ediyordu. Böylece hesaba giren ?üpheliler bütün paralar? kendi hesaplar?na aktar?yordu. Bu tespitlerin ard?ndan harekete geçen bili?im polisleri ?stanbul'da 11 ilçede ve ?anl?urfa'da e? zamanl? operasyonlar düzenleyerek 13 ki?iyi gözalt?na ald?. ?üphelilerin ev ve i?yerlerinde yap?lan aramalarda 10 dizüstü bilgisayar, 7 harddisk, 1 sahte ehliyet, 2 banka kart?, 2 haf?za kart?, 11 cep telefonu, 10 sim kart ve 300 litre kaçak mazot ele geçirildi.

?EBEKE L?DER? CEZAEV?NDE

Polisin yapt??? tespitlere göre ?ebeke lideri oldu?u öne sürülen T.?'nin geçen hafta ba?ka bir suçtan gözalt?na al?nd??? ve ç?kar?ld??? mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi?i ortaya ç?kt?. Yakalanan ?üphelilerden birinin emekli ba?komiser oldu?u ve ?ebekeye yard?m etti?i ortaya ç?kt?. Paralar? kendi hesaplar?na atan ?üphelilerin yakalanmamak için 58 ya??ndaki Zehra K. ?simli bir kad?na komisyon kar??l??? paralar? çektirdi?i belirtildi. Kad?n da polis taraf?ndan gözalt?na al?nd?. ?üphelilerin bugüne kadar 500 bin lira çekti?i ö?renildi. Polis ekiplerinin 1 milyon liraya ise son anda bloke koydurarak paran?n çekilmesini önledi?i ifade edildi. Emniyette sorgular? tamamlanan 13 ?üpheli Bak?rköy Adliyesi'ne sevk edildi.


Not( herhangi bir siteye kayit olacaginiz zaman 10 dakikalik email adresleri var
burdan 10 dakikalik email alabilirsiniz http://10minutemail.com/10MinuteMail/index.html


Bilim Teknoloji Editörü : Kervanlar
Bilim Teknoloji 
Editör : Kervanlar

[ 2010-04-03T16:06:06 ][ Okunma : 1196 ]google-newste takip edin