Aleviler 8 Kas?m'da miting düzenleyecek

Aleviler 8 Kas?m'da miting düzenleyecek

Aleviler 8 Kas?m'da bir miting düzenlemeye haz?rlan?yor.. Ali Balk?z, e?it yurtta?l?k taleplerini bir kez daha hayk?racaklar?n? belirtti.
Türkiye Alevi Bekta?i Federasyonu Genel Ba?kan? Ali Balk?z, "Alevi çal??taylar?n?n göz boyamaktan öte bir hizmeti olmad???n?" öne sürdü. Balk?z, "e?it yurtta?l?k hakk?" taleplerini bir kez daha hayk?rmak amac?yla geçen y?lki mitingin y?ldönümü olan 8 Kas?m 2009 tarihinde Kad?köy'de miting düzenleyeceklerini bildirdi.

Balk?z, Pir Sultan Abdal Kültür Derne?inin (PSAKD) Ata?ehir Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ?ubesinde, PSAKD Genel Ba?kan? Fevzi Gümü? ve dernek yöneticileriyle birlikte bas?n toplant?s? düzenledi.

Türkiye'nin 7 ayr? bölgesinden geçen y?l ba?latt?klar? ve Ankara'da yap?lan "Büyük Alevi Yürüyü?ü Mitingi" ile "e?it yurtta?l?k hakk?" taleplerini kamuoyu ile payla?t?klar?n? hat?rlatan Balk?z, bu mitingin Alevi tarihinde bir milat oldu?unu, Türkiye'nin demokrasi tarihinde önemli bir yer tuttu?unu belirtti.

Miting sonras? olu?an kamuoyu bask?s?n?n da etkisiyle AK Parti Hükümetinin "Alevi Aç?l?m?", "Alevi Çal??tay?" ad? alt?nda bir süreç ba?latt???n?, ba?lang?ç olarak da Alevilerin dinlendi?ini kaydeden Balk?z, ?unlar? söyledi:

"Alevi çal??taylar?n?n göz boyamaktan öte bir hizmeti olmam??t?r. Alevi talepleri Alevilerle çözülebilecek iken hükümet, sorunu sürece yayarak, ipe un sermeye ba?lad?. Diyanetçiler ile ilahiyatç?lar da dahil olmak üzere ilgili ilgisiz birçok kesimi dinledi, dinlemeye devam ediyor. AKP gerçekten sorun mu çözüyor, bizleri oyal?yor mu? Bizce belli oldu.

Zira Diyanet ??leri Ba?kanl???, 'zorunlu din derslerinin kald?r?lmas?' talebimizin ?slam için tehdit olu?turdu?unu ilan etti. Diyanet ??leri Ba?kanl???n?n yapt???, ba?ta tüm laik, demokrat kimseler olmak üzere, Alevilerin hak ve hukukunu savunan örgütlerimizi ve örgüt yöneticilerimizi tehdit etmektedir.

?eriatç? gizli örgütlere ve militanlara hedef göstermektedir. Diyanet ??leri Ba?kanl???'n?n, 'zorunlu din derslerinin kald?r?lmas?' talebimizi, ?slam için tehdit ilan etmesi, hedef gösterme ve ayr?mc?l?kt?r.


internet haberleri Editörü : Kervanlar
internet haberleri 
Editör : Kervanlar

[ 2009-09-27T12:21:56 ][ Okunma : 998 ]google-newste takip edin