51 No'lu DVD'de rezil görüntüler

51 No'lu DVD'de rezil görüntüler

Ergenekon'da 51 No'lu DVD'de baz? komutan çocuklar? ve e?lerine ait çirkin görüntülerin oldu?u iddia edildi.
?çinde üst düzey bir komutan?n o?lu ile çok say?da savc? ve hakime ait mahrem görüntülerin yer ald??? DVD'nin ne zaman kimler taraf?ndan haz?rland??? ara?t?r?lacak

?kinci Ergenekon davas?n?n önceki gün görülen duru?mas?nda mahkeme heyetinin verdi?i ara kararlar davan?n gelece?ini etkileyecek nitelikte. Gece yar?s? aç?klanan ara kararlar?n en önemlisi ise davanan?n ek klasörleri aras?nda yer alan ünlü 51 No’lu DVD hakk?nda. Eski Özel Harekat Komutan? Avukat Levent Gökta?’?n Ankara Çankaya’daki ofisinde ergenekon soru?turmas? kapsam?nda 7 Ocak 2009 tarihinde yap?lan aramada çok özel görüntü ve dökümanlar?n bulundu?u bir DVD ele geçirildi. DVD, polis kay?tlar?na 51 No’lu DVD olarak kaydedildi.

ÖZEL HAYAT B?LG?LER? YER ALIYOR

51 No’lu DVD içeri?i ile gündemi uzun süre me?gul etti. Söz konsu DVD’de ’?rticai faaliyette bulundu?u tespit edilen kamu personeli’ ba?l?kl? dokumanda 5 bin 763 ki?iye ait özel ve ki?esel bilgilerin, Ba?bakan dahil baz? bakanlar ve bürokratlar hakk?nda da özel ve ki?isel bilgilerin, baz? hakim ve savc?lar?n ’mahrem ili?kilerini’gösteren foto?raf ve kamera kay?tlar?n?n bulundu?u öne sürüldü. Üst düzey yarg? mensuplar?, siyasetçiler ve birçok gazetecinin fi?lendi?i iddia ediliyor.

O DVD NASIL ELE
GEÇ?R?LD??

Avukat olmas? nedeniyle polis taraf?ndan ifadesi al?namayan, Levent Gökta?, savc?ya verdi?i ifadesinde ofisinde ele geçirildi?i iddia edilen DVD’nin kendisine ait olmad???n? söyledi. Avukat Levent Gökta?’?n tutuklanmas?n?n ard?ndan avukat? Serdar Öztürk, söz konusu DVD içeri?inde bir ba?savc?n?n havaliman?nda bir kad?nla görüntülerinin kaçak olarak çekildi?ini yap?lacak inceleme neticesinde kaçak çekimin kimler taraf?ndan yap?ld???n?n tespit edilece?ini belirterek savc?l??a ba?vurdu.

Avukat Öztürk, bu ba?vurudan iki gün sonra polis taraf?ndan Ergenekon ?üphelisi olarak gözalt?na al?nd?. Avukat Öztürk’ün ofisinde yap?lan aramada ise Albay Dursun Çiçek’in haz?rlad??? öne sürülen ’?rtica ile mücadele eylem plan? “ belgesinin ele geçirildi?i iddia edilmi?ti.

AVUKATI DA REDDETM??T?

Avukat Serdar Öztürk, tutuklanma talebiyle sevk edildi?i ?stanbul 11. A??r Ceza Mahkemesi’nde verdi?i ifadesinde, Albay Levent Gökta?’?n ofisinde bulundu?u iddia edilen DVD’nin polis taraf?ndan konuldu?unu tespit ettiklerini iddia etmi?ti. Avukat Öztürk, DVD içerisinde bulunan görüntülerin tesipt tutana??na ula?t?klar?n? ve ayr?ca DVD’yi büroya koyan polis memurlar?n?n ismini tespit ederek, ofisinde arama yap?lmadan bir gün önce Ankara Cumhuriyet Ba?savc?l??’na suç duyurusunda bulundu?unu söylemi?ti.

Avukat Serdar Öztürk’ün tutuklanmas?n?n ard?ndan Levent Gökta?’?n avukatl???n? Avukat Hasan Gürbüz üstlendi. Gürbüz, tart??malara neden olan DVD’nin müvekkilinin ofisinde ele geçirilmedi?ini ve müvekkilinin suçland??? DVD’n?n içeri?ini bile bilmediklerini belirterek, bilirki?i incelemesi istedi. Avukat Gürbüz’ün talebini de?erlendiren mahkeme heyeti, söz konusu DVD’nin emanet memurlu?undan getirtilerek atad?klar? naip hakimin verece?i karar do?rultusunda inceleme için bilirki?i atamas? yap?lmas?na karar verilecek.


internet haberleri Editörü : keoma
internet haberleri 
Editör : keoma

[ 2009-09-20T15:01:35 ][ Okunma : 2125 ]google-newste takip edin