Babalar gününün en i?renç haberi

Babalar gününün en i?renç haberi

Hep ayn? soru: Bir baba bunu k?z?na, hatta k?zlar?na nas?l yapar? Ama yap?yorlar, hem de utanmadan...

 

Ama 16 ya??ndaki S.K. bu duyguyu hiç ya?amad?... Çünkü o y?llard?r babas?n?n tecavüzüne u?ruyor...

Olay ?öyle ortaya ç?kt?.

Denizli’nin Bozkurt ?lçesi’ne ba?l? ?nceler Beldesi’nde ?nceler ?lkö?retim Okulu 8’nci s?n?f ö?rencisi 16 ya??ndaki S.K.’n?n arkada?lar?na sürekli intihar etmek istedi?ini söyledi?ini duyan ö?retmenleri kendisiyle konu?tuklar?nda, babas?n?n tecavüzüne u?ray?p, hamile kald???n? ö?rendi.

S.K., ayr?ca babas?n?n kendisinden iki ya? büyük olan tekstil i?çisi ablas? S.K.’ya da tecavüz etti?ini anlatt?.

Bunun üzerine okul yönetimi durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, 38 ya??ndaki G.K.’yi gözalt?na ald?.

?ki k?z?na tecavüz edip, birinin hamile kalmas?na neden oldu?u iddias?yla gözalt?na al?nan ve savc?l?k sorgusunda iddialar


TV Haberleri Editörü : Kervanlar
TV Haberleri 
Editör : Kervanlar

[ 2010-06-20T17:17:26 ][ Okunma : 1435 ]google-newste takip edin