isminiz : sifreniz : Guvenlik Kodu :502894 Hatirla :

  Kalbimingulu Kalplerin ve Sevginin Bulustugu Site Kalbimingulu-Forumu || Ünlü Sairlerin bilgileri Siirleri ve Sözleri
   Piri Mehmed Pasa Remzi zehirlenerek ölen sair

31.01.2021 17:24 Okunma Sayisi 381 Defa
Kervanlar
[Genel sorumlu]Mesaj sayisi : 379
Giris sayisi : 2722
Konu puani : 0  Toplam P : 107
Konuya Puan ver
uye bilgileri
 • Sadrazamlıktan emekli edildikten sonra,
 • Padişahla dostluğu devam eden Piri Mehmet Paşa,
 • Pargalı Damat İbrahim Paşa'nın kandırdığı oğlu
 • Mehmet Efendi tarafından zehirlenerek öldürülmüş bir şairimizdir.
 • Silivri'de yaptırmış olduğu cami yanında bulunan türbede yatmaktadır

 • GAZEL
 • Hüsrevâ didi görenler beni Ferhâd ancak
 • Aşk işin başa iletmişse bu üstâd ancak
 • Adını âşık idüb nâm u nişân güzelinin
 • Sakınun adını anman yaramaz ad ancak
 • Seni terğîb idüp ey dil güzele mürşid-i aşk
 • Eteğini koma elden güzel irşâd ancak
 • Zulm ile gönlüm evin yıkdı sanurdum gam-ı yâr
 • Nice vîrânedür ol ser-be-ser âbâd ancak
 • Yine mektûbıla şeh bendesini yad itmiş
 • Bend-i gamdan dil-i mihmet-zede âzâd ancak
 • Vasf-ı la’l-i leb-i şîrîn-ter dilber variken
 • Remzi’yâ dilde şükür namı kuru âd ancak


 • “Aksaray İli'nde Zinciriye Medresesi müderrislerinden meşhur
 • Cemaleddin Aksarayî torunlarından olup babası ülemâdan
 • Mehmed Çelâleddin b. Ahmed Çelebi'dir.
 • Ana tarafından soyu Larende (Karaman)'de medfun
 • Mevlâna Hamzatüddin'dir. Şehzadeler şehri
 • Amasya'da, yetişmiş, medrese tahsili görmüş,
 • kadılık etmiş ve daha sonra devlet hizmetine girip II.
 • Beyazıt zamanında Anadolu defterdarı olmuştur.


 • Sadrazam İbrahim Paşa isyanı bastırmak ile görevlendirilip
 • Mısır'a gitmişse de, Hain Ahmed Paşa sarayında kendi adamları tarafından öldürüldu.
 • Pargalı İbrahim Paşa Mısır eyaletinin idarî ve malî kurumları ile işlerini
 • büyük bir reforma tabi tuttuktan sonra İstanbul'a döndü.
 • Sadrazamlıktan emekli edildikten sonra Silivri'deki çiftliğine çekilen
 • Piri Mehmet Paşa'nın saraya pek sık gidip geldiği,
 • hatta Kanunî Sultan Süleyman ile arasının oldukça iyi olduğu
 • rivayet edilir. Buradan hareketle,
 • Pargalı Damat İbrahim Paşa'nın sadrazamlığının geri alınacağından korktuğu ve
 • 1532'de Mehmet Paşa'nın oğlu Mehmet Efendi ile anlaşarak babasını zehirlettiği rivayet edilir.
 • Silivri'de yaptırmış olduğu cami yanında bulunan türbeye gömülmuştür.”


 • Derler Ki :
 • Oğlu tarafından zehirlendiğini anlayan Pîrî Mehmet Paşa:
 • -“Beni yakdın oğlum, Allah’da seni yakar inşallah!” demiştir.
 • Demesine demiş ama, baba intizarını alan elbet de yeşermezmiş.
 • Aradan henüz iki yıl geçmiş, bir kış günü,
 • bir ocak kenarında uyuklayan oğul Mehmed’in elbisesi tutuşur ve yanarak ölür...
 • * Lâtifî Tezkiresi’nde hem adıyla,
 • ham de Remzî mahlasıyla şiirler yazdığı belirtilir.
 • Akıllı, bilgili, sözü dinlenir, vakur bir kişiliği vardı.
 • * Gam-ı zülfünde kalanlar zulumât ile yürür İrişen leblerüne âb-ı hayat ile yürür.
 • Hüsn ser-nâmesine kaşları olalı nişân Hükmi der âşıkına sanki berât ile yürür.
 • Zâhidi hasret-i mey şöyle zaîf eyledi kim Elde tesbîh ü asâsı salavât ile yürür.
 • Yüzlerin Hakk’a dutup nâliş ider hur u melek Ki göreydin anı yâ Râb ne sıfât ile yürür.
 • Remzi’yâ kaddüne benzer nice serv ola kim ol Salınur şiveler eyler harekât ile yürür.Facebook Google Ding delicios yahoo
                               Sende Oy ver : 0-Kisi:Puani : 0

     

Bunlarda Belki ilginizi Cekebilir Tikla.
Acan
Forum istatistikleri
Asik Ferki şairler tarafından zehirlener..
Kervanlar
Sair sürüri Zehirlenerek öldürülen Sair..
Kervanlar
Piri Mehmed Pasa Remzi zehirlenerek ölen..
Kervanlar
Sair Cem Sultan Zehirlenerek Öldürülen S..
Kervanlar
Sair Cildirli Asik Senlik zehirlenerek ö..
Kervanlar
Forumdaki 18 Kategoride 58 Forum var, Bu forumlara acilan 482 Konuya 547 Cevap yazildi..
uye :  Misafir : 35 Toplam : 35 Rekor :
Aktif uyeler  Aktif uye yok..
Genel Sorumlu - Yonetici - Forum Yoneticisi - Editor - VIP uye
iyiki Dogdunuz Nice yillara.. Bugun Dogan yok!

Site: 0,27 Yuklendi.